Hondenschool Easy Dog

Training van een pup of hond heeft te maken met het aanleren van voor een hond onnatuurlijke vaardigheden, met het duidelijk maken aan de pup of hond van wat er van hem verwacht wordt. Opvoeding heeft te maken met het stellen van regels en grenzen, van wat mag en niet mag zodat de pup of hond probleemloos kan functioneren in de maatschappij. Een goede opvoeding en training van een pup legt de fundamenten voor een gehoorzame en sociale volwassen hond. Het is dan ook van cruciaal belang dat de pup in de eerste 4 maanden van zijn leven de noodzakelijke ervaringen beleeft en de gedragsregels aanleert om op te groeien tot een stabiele volwassen hond die zich ontspannen en veilig voelt in onze mensenwereld.

De opvoeding, training en gehoorzaamheid van een pup / volwassen hond vergt veel tijd, geduld, vastberadenheid, doorzettingsvermogen en vooral een consequente houding met duidelijke regels. Wat één maal verboden wordt aan de pup, moet verboden blijven, ook voor de volwassen hond. Het is dan ook van groot belang met de opvoeding, training en gehoorzaamheid te starten vanaf de eerste dag dat de pup in huis is want in de pup van vandaag zit de volwassen hond van morgen.

De puppycursus is gericht op pups vanaf 7 tot 16 weken en op alle gezinsleden van de pup.

Na observatie van de hond en een uitgebreid gesprek met u wordt een analyse en diagnose van het gedrag van de hond gesteld. Op basis hiervan krijgt u passend advies en een doelgericht behandelingsplan op maat van de hond en zijn probleem / problemen. Na elk consult krijgt u een uitgebreid verslag met de analyse, diagnose en besproken gedragstherapie toegestuurd. Voor een eerste intake wordt u een uitgebreide vragenlijst toegestuurd met vragen over de hond, de relatie tussen u en uw hond, het (de) probleem (problemen), …

Denkt u dat wij u kunnen helpen met een gedragsprobleem zoals opspringen, agressie naar mensen en andere honden, angsten, vernielzucht, alleen blijven, … of wenst u meer informatie betreffende onze diensten, aarzel niet ons te contacteren.

Wij zijn een kleinschalige hondenopvang waar uw trouwe vriend volledig in het gezin wordt opgenomen. Kleinschalige opvang betekent voldoende tijd om uw hond de aandacht, liefde en verzorging te kunnen geven zoals hij gewoon is die van u te krijgen. Wij hebben bewust gekozen voor de formule van kleinschalige hondenopvang enerzijds omdat wij het zeer belangrijk vinden dat de hond over voldoende ruimte kan beschikken zowel in huis als in de tuin en anderzijds omdat het ons de mogelijkheid biedt de hond nauwlettend op te volgen waardoor wij onmiddellijk kunnen ingrijpen in geval er zich een probleem mocht voordoen. Uw hond draait dus gewoon mee in ons dagelijks leven, krijgt zijn (rust)plaats in onze leefruimte, eet in de keuken en neemt deel aan de dagelijkse wandelingen (steeds aangelijnd) in het veld of in het bos, dit alles in gezelschap van onze 2 (gesteriliseerde) teefjes, Jane (Jack Russel) en Jipo (Beagle).

Denkt u dat uw vriend het bij ons naar zijn zin zou hebben, aarzel dan niet ons te contacteren. Wij maken graag een afspraak met u en uw hond voor een kennismakingsgesprek en een bezoek aan de omgeving waarin uw de gasthonden bij ons verblijven. Tijdens dit gesprek kan u ons vertellen welke karakter eigenschappen uw hond heeft en of hij speciale zorgen / medicatie nodig heeft. Tijdens uw bezoek kan er ook gekeken worden of een proefdag (tegen een kleine vergoeding) wenselijk is want het is van het allergrootste belang dat uw hond zich goed voelt daar waar hij met “vakantie” gaat en dat u uw hond met een gerust hart kan achterlaten wanneer u even aan rust toe bent.

Goede afspraken maken goede vrienden, daarom maken wij gebruik van een opvangovereenkomst waarin alle nodige gegevens voor een goede opvang en verzorging van de gasthond worden opgenomen. De gasthond dienst te voldoen aan de wettelijke bepalingen: de verplichte inentingen (cocktailinentingen en kennelhoest) en chip.

Het uur van brengen en ophalen van de hond wordt bepaald bij inschrijving. Ook vragen wij om het voer van de hond, het vaccinatieboekje, hals- en leiband evenals de eventuele toe te dienen medicatie mee te brengen. Verder mogen uiteraard persoonlijke spulletjes (favoriete speeltje, bench, dekentje, mand, ….) mee gebracht worden.

Voor verdere informatie verwijzen wij u graag door naar onze algemene voorwaarden op deze pagina.

Opvoeding – Training – Gehoorzaamheid – Probleemgedrag – Hondenopvang

Individuele les: 30 min €  25,00
Per les komen maximum 3 onderdelen door u aangegeven aan bod. Deze lessen zijn voornamelijk praktisch gericht.
Puppycursus basis opvoeding: 2 blokken van 90 min   €  90,00
In deze cursus wordt u wegwijs gemaakt in de denkwereld van de pup, hoe om te gaan met de pup, hoe de pup te socialiseren naar mensen, andere honden en andere dieren toe, hoe om te gaan met gewenst en ongewenst gedrag. U krijgt ook richtlijnen betreffende zindelijkheidstraining, het belang van een eigen (rust)plaats voor de pup, het aanleren van de rangorde, het gebruik van de socialisatiekaart, … Deze blokken bestaan voornamelijk uit theoretische en praktische informatie en het aanleren van de basis commando’s.
Puppycursus – Gehoorzaamheid standaard pakket: 6 lessen van 30 min € 135,00
Deze lessen zijn voornamelijk praktisch gericht op het aanleren van basis oefeningen zoals: zit – lig – staan – gewenning en lopen aan de leiband – hier komen – aandachtsoefeningen. Op uw aangeven kunnen hier ook andere oefeningen aan bod komen.
Gedragsonderzoek: 90 min  €  70,00
Vervolgmodule: 5 lessen van 30 min € 110,00
Gedragsonderzoek + 5 lessen van 30 min € 175,00
Verplaatsingskosten: per km heen en terug vanaf Grimbergen  €     0,30
Verplaatsingskosten zijn niet van toepassing voor de postcodes 1800, 1850, 1851, 1852, 1853.
Hondenopvang: per nacht €  10,00

Artikel 1: Identiteit van het bedrijf
Hondenopvang Easy Dog 
Patricia Van Guyse
Veldkantstraat 226 
1850 Grimbergen
Tel: +32 486 51 66 01   
Mail: easy.dog@telenet.be
www.easy-dog.be
BTW: BE 0849.621.713
Kleine onderneming onderworpen aan de vrijstelling van belasting. BTW niet toepasselijk.
Artikel 2: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Hondenopvang Easy Dog: het bedrijf voor tijdelijke opvang en verzorging van een gasthond.
De eigenaar(es): de persoon die met de hondenopvang Easy Dog een overeenkomst voor tijdelijke opvang van zijn (haar) hond afsluit.
De gasthond: de hond van de eigenaar(es) waarvoor een overeenkomst voor tijdelijke opvang wordt afgesloten.
Opvangovereenkomst:de overeenkomst afgesloten tussen Easy Dog en de eigenaar(es), waarbij Easy Dog zich ertoe verbindt de gasthond gedurende een vooraf vastgestelde periode op te vangen en te verzorgen tegen een door de eigenaar(es) te betalen overeengekomen prijs.
Artikel 3: Toepasselijkheid
Huidige algemene voorwaarden zijn, bij uitsluiting van alle andere van toepassing op alle overeenkomsten voor tijdelijke opvang van een gasthond.
Artikel 4: Inschrijving
Alvorens een inschrijving van een gasthond te aanvaarden, wordt de eigenaar(es) door hondenopvang Easy Dog uitgenodigd voor een bezoek met zijn / haar hond. In geval van twijfel betreffende het functioneren van de gasthond binnen de hondenopvang in huiselijke kring kan een proefovernachting (tegen betaling) worden overeengekomen.
Inschrijving geschiedt enkel bij hondenopvang Easy Dog mits ondertekening van een opvangovereenkomst. Reserveren kan telefonisch, verbaal of per mail. Bij reservering per mail wordt binnen de 24 u een bevestiging verzonden. Elke reservering die niet binnen de 8 dagen bevestigd wordt door inschrijving zal door hondenopvang Easy Dog als nietig aanzien worden.
Voor iedere nieuwe inschrijving wordt een inlichtingenfiche ingevuld. Deze fiche betreft de gegevens van de eigenaar(es), van de gasthond, van de dierenarts van de eigenaar(es), bijzonderheden van de gasthond. Bij inschrijving moet het gezondheidsboekje van de gasthond voorgelegd worden. Door inschrijving bevestigt de eigenaar(es) kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.
Artikel 5: Betaling
De mondeling of op de website vermelde prijs geldt per nacht per hond. In deze prijs zijn begrepen de kosten voor logement en verzorging van de gasthond. Mondeling overeengekomen prijzen zijn bindend en hebben voorrang op de vermelde prijs op de website.
Bij inschrijving betaalt de eigenaar(es) een voorschot van 50% van het totaal verschuldigde bedrag voor de volledige opvangperiode. Het saldo wordt vereffend bij aanvang van de opvang van de gasthond. Betaling kan geschieden contant of per overschrijving. Bij annuleren van de hondenopvang zal het reeds betaalde bedrag minus een schadevergoeding van 50% door hondenopvang Easy Dog teruggestort worden. Bij eventueel vervroegd afhalen door de eigenaar(es) van de gasthond zal hondenopvang Easy Dog het bedrag voor de nog resterende nachten terugstorten minus een schadevergoeding van 50%.
De eigenaar(es) ontvangt van hondenopvang Easy Dog een factuur na afloop van de opvangperiode voor de betreffende opvangperiode.
Artikel 6: Rechten en plichten van de hondenopvang Easy Dog
Hondenopvang Easy Dog verplicht zich op basis van de gesloten opvangovereenkomst om de overeengekomen diensten te verlenen, opvang in huiselijke kring, voeden en verzorgen van de gasthond, en zal hiervoor zoveel mogelijk rekening houden met de wensen van de eigenaar(es). tijdens de periode van de opvang. Als hondenopvang Easy Dog van oordeel is dat een consult bij de dierenarts nodig is tijdens de duur van het verblijf zal zij hiervoor het nodige doen en de eventueel noodzakelijke medicatie / behandeling toedienen. De hieraan verbonden kosten (consult en eventuele medicatie / behandeling) zijn ten laste van de eigenaar(es).
Hondenopvang Easy Dog is gerechtigd tot weigeren van het aanvaarden van de gasthond als deze niet voldoet aan de wettelijke voorschriften (inentingen en chip) of aan de door Easy Dog vooropgestelde aanvullende bepalingen.
Indien de gasthond langer dan de overeengekomen periode in de hondenopvang Easy Dog verblijft, is de eigenaar(es) de prijs per extra nacht verschuldigd aan het tarief bepaald in de opvangovereenkomst.
Indien de eigenaar(es) zonder bericht de gasthond niet binnen de 5 dagen na beëindiging van de opvangovereenkomst ophaalt, zal de opvangverantwoordelijke de eigenaar(es) per aangetekend schrijven sommeren de hond binnen de 48 u op te halen. Bij in gebreke blijven hiervan, eigent de opvangverantwoordelijke zich het recht toe de hond naar het asiel te brengen. De eigenaar(es) wordt daarbij gehouden de volledige extra opvangprijs vermeerderd met de asielkosten te betalen.
De hondenopvang Easy Dog verbindt er zich toe bij ophaling van de gasthond aan de eigenaar(es) melding te maken van alle bijzonderheden van de hond tijdens de opvangperiode.
Indien 10 dagen na beëindiging van de opvangovereenkomst de eigenaar(es) geen schriftelijk bezwaar heeft ingediend bij hondenopvang Easy Dog, wordt de opdracht als correct uitgevoerd beschouwd.
Artikel 7: Rechten en plichten can de eigenaar (es)
De eigenaar(es) is verplicht bij aanvang van de opvangperiode van de gasthond het gezondheidsboekje aan de verantwoordelijke af te geven in bewaring voor de hee periode van opvang evenals melding te maken van alle bijzonderheden noodzakelijk voor een goede opvang en verzorging van de hond. De gasthond dient de nodige wettelijke inentingen (cocktailinenting en kennelhoest) gekregen te hebben (zie art. 6).
De eigenaar(es) is aansprakelijk jegens de hondenopvang Easy Dog voor alle schade / verwonding veroorzaakt door de gasthond aan andere dieren, mensen of objecten.
Artikel 8: Ziekte, verwonding en / of overlijden van de gasthond
De eigenaar(es) machtigt de hondenopvang Easy Dog bij ziekte (of vermoeden van) en / of verwonding en / of overlijden tijden de opvangperiode op kosten van de eigenaar(es) een dierenarts te raadplegen en de maatregelen te nemen die haar in gestelde situatie van toepassing lijken.
Artikel 9: Aansprakelijkheid
Aan hondenopvang Easy Dog kan een tekortkoming in uitvoering van de opvangovereenkomst niet worden toegerekend als haar hiervoor geen schuld treft of het gevolg is van onvoorziene omstandigheden. In geval van onvoorziene omstandigheden zal hondenopvang Easy Dog de eigenaar(es) hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
Hondenopvang Easy Dog is niet aansprakelijk voor door de eigenaar(es) of derden geleden directe of indirecte schade, tenzij sprake is van grove schuld bij de uitvoering van de opvangovereenkomst.
Ingeval hondenopvang Easy Dog aansprakelijk kan worden gesteld voor enige schade als gevolg van niet-nakoming van haar verplichtingen volgens de opvangovereenkomst, blijft de schadevergoeding ten alle tijde beperkt tot de overeengekomen totale opvangprijs, met daarbij een maximum bedrag van € 250,00 (zegge: tweehonderd vijftig Euro).
De eigenaar(es) vrijwaart hondenopvang Easy Dog voor alle schades en rechtsvorderingen van derden en is uit hoofde van de opvangovereenkomst gehouden gevolg te geven aan de oproep in vrijwaring door de hondenopvang.
Artikel 10: Betwisting
In geval van betwisting is enkel de rechtbank van het arrondissement Brussel bevoegd.

Als gecertificeerde hondentrainer en gedragstherapeut begeleiden wij, van hondenschool Easy Dog, u en uw pup of hond aan de hand van individuele lessen bij de opvoeding, training en probleemgedrag van uw hond of pup. Wij werken via een positief consequentie gerichte beloningsmethode: de pup of hond ervaart dat hij beloond wordt als hij iets goed doet en dat hij genegeerd wordt als hij iets fout doet.

Waarom opteren voor privélessen?

  • 100% tijd en begeleiding voor u en uw pup of hond
  • een unieke, persoonlijke aanpak gebaseerd op de leefomgeving van uw pup of hond
  • leren en ervaren op tempo van uw pup of hond
  • leren en ervaren in een veilige omgeving
  • lestijden volgens uw agenda
  • persoonlijke aanpak bij specifieke problemen of vragen
  • de lessen worden gegeven op zaal in Grimbergen met de mogelijkheid les te volgen aan huis